Kolej Budeč

KOLÁRNA

Kolárna

Držáky na kolo

Držák na kolo

Držák na kolo

Kolárna

Studenti-cyklisté si mohou uschovat svá jízdní kola v prostorách koleje k tomu vyhražených, tj. v kolárně. Ta se nachází ve slepém schodišti z přízemí do 1. patra a je dostupná dveřmi vpravo od prvních lítaček vedoucích do tělocvičny.

Pravidla používání kolárny

 • 1. Studenti ubytovaní v Koleji Budeč mají možnost uložit si své kolo do kolárny.
 • 2. Klíč od kolárny je k zapůjčení ve vrátnici koleje proti předložené kolejence a při současném dodržení podmínek uvedených v odst. 4) bodě b). Byl-li proti majiteli kola uplatněn odst. 5), je mu klíč zapůjčen pouze tehdy, pokud si své kolo z kolárny následně odstěhuje.
 • 3. Uložení kol v kolárně je pouze na vlastní nebezpečí. Studentům se proto doporučuje, aby si své kolo zamykali.
 • 4. Všechna kola uložená v kolárně Koleje Budeč musejí být evidována. Evidenci provádí kolejní rada:
  • a) Zájemce o uložení kola zašle kolejní radě žádost, která musí obsahovat jméno majitele kola, číslo pokoje, v němž je ubytován, a fotografii kola (s minimálním rozměrem 200x140 pixelů). Kolejní rada mu poté do tří pracovních dnů vyhotoví registrační průkazku (Průkaz jezdecké mašiny“).
  • b) „Průkaz jezdecké mašiny“ majitel kola odevzdá ve vrátnici koleje při každém uložení kola do kolárny a obdrží jej zpět při jeho vyzvednutí. Pokud si majitel kola nechce své kolo vyzvednout a chce např. pouze provést jeho běžnou kontrolu, „Průkaz jezdecké mašiny“ mu vydán není.
  • c) Při ztrátě „Průkazu jezdecké mašiny“ majitel kola postupuje podle odst. 4) bodu a).
  • d) Majitel kola je povinen kolárnu vyklidit, jestliže mu skončila platnost Smlouvy o ubytování nebo byla splněna podmínka uvedená v bodě 5. Po vyklizení kola je povinen „Průkaz jezdecké mašiny“ neprodleně odevzdat kolejní radě. To je možné i tak, že ji zanechá ve vrátnici koleje s upozorněním, že si již kolo v kolárně neuloží.
 • 5. Majiteli kola může být jeho uložení v kolárně odepřeno, usnese-li se na tom kolejní rada. Důvodem tohoto usnesení může být např. to, že zde majitel kola opakovaně způsobil nepořádek, nereagoval na upozornění, aby tento nepořádek odstranil, hrubě porušil tato pravidla, apod.
 • 6. Tato pravidla platí od 1. 12. 2011.