Kolej Budeč

KE STAŽENÍ

Zápisy ze zasedání kolejní rady

Zápisy ze schůze KR s vedením koleje (PDF)

V letošním akademickém roce doposud žádná schůze KR s vedením koleje neproběhla.

Co to je kolejní rada

Kolejní rada (KR) je podle čl. 8 Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb UK ze dne 1. října 2009 samosprávným orgánem studentů ubytovaných v určité koleji a řídí se Jednacím řádem kolejních rad vysokoškolských kolejí UK

KR

  • vyjadřuje se k záležitostem týkajících se příslušné koleje nebo kolejí, o kterých tak stanoví organizační řád,
  • v mezích stanovených v organizačním řádu nebo v zásadách ubytování provádí rezervace ubytování na dané koleji,
  • vyjadřuje se k návrhu podrobností k ubytovacímu řádu platných pro danou kolej nebo dané koleje předloženému ředitelem,
  • vyjadřuje se k záležitostem, které ji předloží vedoucí koleje, grémium anebo o kterých tak stanoví organizační řád,
  • deleguje své zástupce do komisí, stanoví-li tak organizační řád,
  • vykonává působnost ve věcech kontroly poskytování ubytovacích služeb a řešení stížností stanovenou organizačním řádem,
  • předkládá podněty vedoucímu koleje nebo grémiu,
  • předseda kolejní rady je zároveň členem Grémia předsedů kolejních rad.

Funkční období všech členů kolejní rady skončí, jestliže se kolejní rada po dobu dvou měsíců ve školním roce nesešla.